RODO B&R

INFORMACJA DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW FIRMY.
Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, informuję, iż:
administratorem danych osobowych jest BIURO RACHUNKOWE B&R SP. Z O.O.;
dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
wykonania obowiązków wynikających z umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
realizacji działań marketingowych,
badania satysfakcji klientów,
zapewnienia bezpieczeństwa mienia i pracowników,
komunikacji z kontrahentami,
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:
zawarcie i realizacja umowy z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy
z administratorem, w szczególności w zakresie działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie działań marketingowych, badania satysfakcji klientów, zapewnienia bezpieczeństwa mienia i pracowników, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz komunikacji z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
odbiorcą danych osobowych mogą być:
podmioty, którym administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. realizatorzy usług informatycznych oraz firmy, organy i instytucje, do których w imieniu stron administrator będzie kierował korespondencję lub zapytania,
organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej;
dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz do zakończenia umowy z administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń
a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do momentu cofnięcia tej zgody; natomiast w przypadku badania satysfakcji klientów do momentu zgłoszenia przez stronę sprzeciwu;
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, strona ma prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
strona posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu
– wyłącznie na zasadach określonych w RODO;
strona ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z administratorem;
w przypadku zamiaru przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej informacja o tym zamiarze zostanie przekazana odrębnym komunikatem;

INFORMACJA DLA OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU LUB WSPÓŁPRACY PRZEZ
KONTRAHENTÓW FIRMY.
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”), informujemy,
iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIURO RACHUNKOWE B&R SP. Z O.O.
2. Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego kontrahenta w związku
z realizacją umowy i będą to w szczególności Pani/Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji
umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, w której jest to niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe;
c) firmy, organy i instytucje, do których w imieniu stron administrator będzie kierował
korespondencję lub zapytania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania, tj. do momentu przedawnienia roszczeń wynikającej z umowy, o której mowa
pkt. 3.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
d) prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. W przypadku zamiaru przekazania Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej zostanie Pani/Pan o tym poinformowany odrębnym komunikatem.